Trang chủ » Thầy Nguyễn Minh Đức

Thứ Năm, ngày 15/08/2019 | 10:24 GMT + 7

Thầy Nguyễn Minh Đức

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC

Năm sinh: 1971

Học hàm: Giảng viên chính

Học vị: Tiến Sĩ

Bộ môn công tác : Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng

Email: ducnm@nuce.edu.vn

  1. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

  1. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

(Kê khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo thứ tự thời gian)

TTTên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

 

Năm hoàn thànhĐề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp1998Đề tài cấp trườngChủ trì
2Phân tích thị trường theo phương pháp ma trận1999Đề tài cấp trườngChủ trì
3Một số vấn đề về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng2000Đề tài cấp trườngChủ trì
4Sử dụng đòn cân định phí và đòn cân nợ trong phân tích rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xây dựng2002Đề tài cấp trườngChủ trì
5Nghiªn cøu gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nhµ n­íc vÒ x©y dùng sau cæ phÇn hãa2005Đề tài cấp BộTham gia
6Giải pháp khắc phục những bất cập trong các quy định pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng2010Đề tài cấp trườngTham gia
7Nghiên cứu giải pháp phòng chống rửa tiền thông qua hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam2012Đề tài cấp trường trọng điểmChủ trì
8Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng hoạt động đa lĩnh vực2013Đề tài cấp trườngChủ trì
9Nghiên cứu dòng tiền dự án phục vụ phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng công trình có tính chất sản xuất kinh doanh2015Đề tài cấp trườngTham gia

3.2. Các bài báo khoa học/ báo cáo hội nghị khoa học đã công bố

TTTên công trìnhNăm công bốTên tạp chí
1Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thực hiện dự án xây dựng của các nhà thầu xây dựng2004Tạp chí Xây dựng
2Một số đề xuất nâng cao chất lượng lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình2011Tạp chí Xây dựng
3Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình – Thực trạng và giải pháp2011Tạp chí Xây dựng
4Phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình2012Tạp chí Xây dựng
5Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực2016Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng
6Tính toán và đưa vào dòng tiền chi phí đầu tư những tài sản không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh2016Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng

3.3. Sách chuyên khảo/ Giáo trình/ Tài liệu tham khảo đã được xuất bản

TTTÊN SÁCH CHUYÊN KHẢO/ GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢONĂM CÔNG BỐTÊN NHÀ XUẤT BẢNTÊN TÁC GIẢ/ NHÓM TÁC GIẢ
    
EnglishVietnamese