đăng ký thực tập tốt nghiệp
(dành cho sinh viên năm cuối)

1.THÔNG TIN CHUNG VỀ SINH VIÊN

Họ và tên sinh viên (bắt buộc)*:

Mã số SV (bắt buộc)*:

Lớp quản lý (bắt buộc)*:

Lớp đăng kí môn học (bắt buộc)*:

Địa chỉ email (bắt buộc)*:

Số điện thoại (bắt buộc)*:

Điểm tiếng Anh của bạn theo khung TOEIC hoặc
khung tương đương đạt bao nhiêu? (bắt buộc)*:

Bạn còn nợ môn học nào không? (bắt buộc)*:

Nếu câu trả lời là “có” thì những môn bạn còn nợ là gì?

2.THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Tên đơn vị thực tập (bắt buộc)*:

Địa chỉ đơn vị thực tập (nằm trong phạm vi Hà Nội) (bắt buộc)*:

Bộ phận tiếp nhận (phòng/ ban/ xí nghiệp) (bắt buộc)*:

Bạn đi thực tập cùng ai trong nhóm? (Ghi rõ họ tên, lớp và mã sinh viên):