đăng ký thực tập công nhân
(dành cho sinh viên năm 3)

1.THÔNG TIN CHUNG VỀ SINH VIÊN

Họ và tên sinh viên (bắt buộc)*:

Mã số SV (bắt buộc)*:

Lớp quản lý (bắt buộc)*:

Lớp đăng kí môn học (bắt buộc)*:

Địa chỉ email (bắt buộc)*:

Số điện thoại (bắt buộc)*:

2.THÔNG TIN VỀ NƠI THỰC TẬP

Tên đơn vị thực tập (bắt buộc)*:

Tên công trình (bắt buộc)*:

Địa chỉ thực tập (bắt buộc)*:

Nhóm của bạn gồm mấy người? (bắt buộc)*:

Liệt kê các bạn trong nhóm? (Ghi rõ họ tên, lớp và mã sinh viên):