Trang chủ » NGHIÊN CỨU KHOA HỌC » NCKH SINH VIÊN » Năm 2018

Năm 2018

KT.2018.07.NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG  THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

KT.2018.07.NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện: Cao Thị Lệ Thu 60KT4; Hà Thị Anh 60XD5; Nguyễn Thị Thành Liên 60KT2; Hoàng Đình Công 59XD7; Lê Thị Mỹ Linh  60XD5.

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đinh Văn Trường – Bộ môn Quản lý dự án và Pháp luật

Chế tài do vi phạm hợp đồng xây dựng được đặt ra nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện đúng hợp đồng xây dựng, buộc bên vi phạm phải gánh chịu những hậu quả bất lợi do hành vi vi phạm nghĩa vụ của mình cũng như để khắc phục, hạn chế được các thiệt hại có thể xảy ra. Hiện nay, các hình thức chế tài này được quy định trong Luật xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, một số quy định này còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất. Điều này dẫn đến những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng và gây nhiều tranh cãi. Thông qua việc nghiên cứu đề tài, nhóm tác giả đã đưa ra những vấn đề lý luận chung, nghiên cứu pháp luật thực định và thực tiễn áp dụng chế tài do vi phạm hợp đồng xây dựng từ đó đề xuất định hướng và các giải pháp trong việc xây dựng và áp dụng các quy định pháp luật tương ứng, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, cùng với phương pháp phân tích, tổng hợp, suy luận logic, giả định tình huống, đánh giá các trường hợp xảy ra trong thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả nhằm đóng góp cho quá trình sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật có liên quan và sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập cho sinh viên

KT.2018.05.NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI

KT.2018.05.NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI

Sinh viên thực hiện: Vương Đức Long 60BDS; Phạm Thị Loan 60BDS; Đồng Thị Hiệp 60BDS; Nguyễn Danh ThịNguyệt 60BDS; HoàngThị Thu Trang 60BDS.

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hoan – Bộ môn Kinh tế xây dựng

Nhà ở xã hội có vai trò quan trọng trong sự phát triển đô thị, khi nó giúp ích lớn trong việc cải thiện điều kiện sống của người dân đô thị có thu nhập trung bình thấp, tạo nên bộ mặt đô thị văn minh hiện đại. Tuy nhiên vấn đề xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên thực tế còn nhiều bất cập từ công tác quy hoạch đến hoạt động vận hành của dự án, với đặc thù là các dự án xây dựng sử dụng nguồn lực lớn của xã hội, do đó nếu hoạt động này kém hiệu quả sẽ gây ra nhiều lãng phí, thất thoát làm tổn thất to lớn lâu dài ở nhiều mặt đến sự phát triển của đất nước.

Hiện nay dù qua nhiều năm các dự án nhà ở xã hội đi vào hoạt động, nhưng vẫn chưa có nghiên cứu nào nhằm đánh giá tác động xã hội của các dự án nhà ở xã hội đối với sự phát triển đô thị. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì thông qua phương thức đánh giá có sự tham gia của cộng đồng, người dân sẽ có cơ hội nêu kiến nghị, đóng góp ý kiến để các dự án nhà ở xã hội vận hành hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Từ kết quả điều tra khảo sát, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích, đưa ra được những đánh giá cụ thể về những tác động xã hội của dự án đến sự phát triển đô thị làm căn cứ phục vụ công tác quản lý, sử dụng, phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội đồng thời là cầu nối giữa người dân sống trong dự án với Nhà quản lý.

KT.2018.04.NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VIỆC PHÂN BỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KĨ THUẬT CỦA CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI VÀO GIÁ BÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KT.2018.04.NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VIỆC PHÂN BỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KĨ THUẬT CỦA CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI VÀO GIÁ BÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Anh 61KT4; Lê Đình Tuấn 61KT4; Nguyễn Tuấn Vũ 61KT3; Trần Ngọc Vĩnh 61KT4

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hoan Bộ môn Kinh tế xây dựng

Theo quy định hiện hành, dự án nhà ở xã hội (NƠXH) được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng đối với chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì không có quy định cụ thể. Thông qua nghiên cứu lý thuyết, khảo sát chuyên gia, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, khảo sát thực tế của các dự án NƠXH, nhóm nghiên nhận thấy các chi phí này có thể được nhà nước hỗ trợ, hỗ trợ một phần hoặc không hỗ trợ tùy theo từng dự án, từng địa phương dẫn đến giá bán NƠXH có dự án phân bổ thêm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, có dự án thì không phân bổ hoặc chỉ phân bổ một phần chi phí này. Từ thực trạng trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy cần phải có sự thống nhất trong các tiêu chí và cách thức phân bổ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào giá bán để đảm bảo sự minh bạch và công bằng đối với các chủ đầu tư cũng như người mua các dự án NƠXH. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, đề tài đã đề xuất được một số giải pháp cho việc phân bổ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào giá bán tại các dự án NƠXH trên địa bàn thành phố Hà Nội.

EnglishVietnamese