GVC.TS Nguyễn Quốc Toản

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
GVC.TS NGUYỄN QUỐC TOẢN

Năm sinh: 1978

Vị trí công tác: Trưởng Bộ môn Tổ chức kế hoạch, Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

Bộ môn công tác: Bộ môn Tổ chức Kế hoạch, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng

Email: toannq@nuce.edu.vn

https://scholar.google.com.vn/citations?user=TwBrlvcAAAAJ&hl=vi

https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Toan33

 

  1. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

– Quản lý xây dựng

– Giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng

– Đô thị thông minh

  1. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

(Kê khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo thứ tự thời gian)

TTTên đề tài nghiên cứu / lĩnh vực ứng dụngNăm hoàn thànhĐề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1Nghiên cứu hoàn thiện chi tiết và chỉ dẫn thực hiện đề tài tốt nghiệp dạng thiết kế tổ chức thi công công trình đơn vị nhà cao tầng BTCT toàn khối, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 65-2010/KHXD2010TrườngChủ nhiệm
2Nghiên cứu biện pháp ứng dụng thuyết “6 xich-ma” (six sigma) vào quản trị chất lượng ở các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 64-2010/KHXD2010TrườngTham gia
3Phương pháp đánh giá lựa chọn phương án tổ chức thi công xây dựng công trình nhiều hạng mục, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 50-2012/KHXD2012TrườngChủ nhiệm
4Nghiên cứu giải pháp quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng dưới góc độ nhà thầu xây lắp, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 51-2016/KHXD2016TrườngTham gia
5Giải pháp phát triển đô thị theo hướng xanh trong bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số: 130/2018/KHXD2018TrườngTham gia
6Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường trọng điểm, Đại học Xây dựng, Mã số 228 – 2018/KHXD-TĐ2019TrườngChủ nhiệm

3.2. Các bài báo khoa học/ báo cáo hội nghị khoa học đã công bố

TTTên công trìnhNăm công bốTên tạp chí
 

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

1Nguyễn Quốc Toản (2011), Một số vấn đề về định giá bất động sản ở Việt Nam2011Hội thảo khoa học Đại học Xây dựng, tập IV
2
Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Huy Thanh (2012), Kiểm soát thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo phương pháp quản lý giá trị thu được (EVM)2012Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 09/2012, trang 58-60
3
Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2013), Cơ sở khoa học ứng dụng phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo trong đánh giá phương án tổ chức thi công của nhà thầu2013Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 10/2013, trang 108-110
4
Nguyễn Huy Thanh, Nguyễn Quốc Toản, Đặng Thị Dinh Loan (2013),  Lãng phí trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng dưới góc nhìn lập tiến độ và quản lí thực hiện tiến độ xây dựng không tốt2013Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 04/2013, trang 27-30
5Dao Thi Nhu, Do Tu Lan, Nguyen Quoc Toan (2013), Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn các công trình di sản ở Hà Nội (The community’s participation in urban architectural heritage conservation in Hanoi)2013International Sustainable Built Environment Conference ISBEC2013 (ISBN 978-604-82-3), Hanoi, Viet Nam, 3/2013
6Nguyen Quoc Toan, Le Thi Hoai An, Nguyen Bao Ngoc (2014), Time delays causes in construction projects in Hanoi, Vietnam: Contractors’ perspectives2014International Conference “New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia, Yangon-Myanma, November 2014
7Nguyen Quoc Toan, Dao Duc Cuong, Hoang Khanh Van (2014),  Nâng cao hiệu quả đầu tư dự án tái khai thác sử dụng chung cư cũ khu B Kim Liên – Bài học từ dự án thí điểm nhà ở cao tầng B4, B14 Kim Liên,2014International Conference Redevelopment of old department buildings into livable urban spaces, Hanoi-Vietnam 10/2014 (ISBN 978-604-82-1387-9)
8
Nguyễn Quốc Toản, Đào Đức Cường, Hoàng Thị Khánh Vân (2014),  Nâng cao hiệu quả đầu tư  – Kinh nghiệm từ dự án thí điểm B4, B14 Kim Liên, 2014Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, (ISSN 0868-3768), số 10-11/2014, trang 32-35
9Dao Thi Nhu, Nguyen Quoc Toan (2015), Identifying awareness, evaluation and community needs on the urban architectural heritage in Hanoi, contributing to heritage conservation, building the identity city2015The 3rd International Conference CIGOS 2015 on “Innovations in Construction”, ISBN 978-2-7466-7235-2, Paris, France, 11-12 May 2015
10Hoàng Thị Khánh Vân, Nguyễn Quốc Toản (2015), Các đặc điểm của doanh nghiệp xây dựng trong quân đội  ảnh hưởng đến quản trị tài chính của doanh nghiệp,2015Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 03/2015, trang 43-47
11Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản (2015), Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động giám sát, dự án đầu tư xây dựng,2015Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 4/2015, trang 26-29
12Tạ Thị Thu Hương, Nguyễn Quốc Toản, Phạm Văn Thành (2016), Xây dựng bộ chỉ số đô thị phát triển bền vững2016Tuyển tập Hội nghị Khoa học và công nghệ lần thứ 17 (ISBN 978-604-1983-3), Trường Đại học Xây dựng, trang 161-170
13Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Quốc Toản, Sử Văn Hoài (2016), Các nhân tố tác động và vai trò của Nhà nước ảnh hưởng tới sự thành công của mô hình đối tác công tư PPP trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ2016Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2016, trang 04-09
14Hoàng Thị Khánh Vân, Nguyễn Quốc Toản (2016), Một số vấn đề chưa thống nhất và chưa đầy đủ trong các văn bản pháp lý về hợp đồng xây dựng2016Tạp chí Người Xây dựng (ISSN 0866-8531), số tháng 03&4/2016, trang 19-23
15Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Văn Tâm, Thiều Thị Thanh Thúy (2016), Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) vào quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình2016Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 2/2016, trang 21-27
16Lê Đình Linh, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Hồng Hải, Vũ Kiên Cường (2016), Sử dụng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo để ước lượng thời gian dự phòng khi lập tiến độ thi công xây dựng2016Tạp Chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ISSN 1859-9058), Số 29/06-2016, trang 63-67
17Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản, Tô Thị Hương Quỳnh (2016), Sử dụng chỉ tiêu NPV, NAV và NFV trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư2016Tạp Chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ISSN 1859-9058), Số 29/06-2016, trang 8-12
18Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2016), Phân tích ưu nhược điểm của các phương thức thực hiện dự án hiện nay trên quan điểm quản lý tổng thể dự án2016Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 4/2016, trang 4-9 
19Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2017), Một số vấn đề về thất thoát lãng phí trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện nay 2017Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2017, trang 28-35
20Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản (2017), Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội2017Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 3/2017, trang 27-36
21Nguyễn Quốc Toản (2018), Đánh giá về quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam2018Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2018, trang 14-21
22Dao Thi Nhu, Nguyen Quoc Toan (2018), Gentrifications in Hanoi city inner: Characteristics, causes and solutions?2018Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) (ISSN 1859-2996), Vol 11, No 2/3-2018, pages 63-67; DOI: https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(3)-09
23Nguyễn Quốc Toản, Trần Phương Nam (2019), Một số vấn đề về đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước trong giai đoạn chuẩn bị dự án2019Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 62-63/2019, trang 65-68
24Nguyễn Quốc Toản (2019), Vướng mắc, khó khăn về quy định pháp luật trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước: Nguyên nhân và giải pháp2019Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2019, trang 25-31
25Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Ngọc Vĩnh (2019), Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình để tự động hóa công tác lập dự toán phục vụ quản lý chi phí xây dựng tại Việt Nam2019Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 3/2019, trang 27-34
26Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2019), Thực trạng lựa chọn nhà cung cấp vật liệu của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam2019Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 10/2019, trang 108-110
27Nguyen Quoc Toan, Hoang Thi Khanh Van, Giap Thi Hong Ngan, Tran Van Nam (2019), Rào cản áp dụng sản xuất tinh gọn để giảm thiểu tai nạn lao động trong xây dựng2019Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 12/2019, trang 108-113
28Đào Thị Như, Nguyễn Quốc Toản (2019), Breakthroughs to improve urban quality in Vietnam2019International Conference on Architecture and Civil Engineering 2019 (ICACE 2019),  Hanoi Architectural University (HAU), Vietnam, 16th September 2019
 29Nguyen Quoc Toan, Dao Thi Nhu (2019), Breakthrough to promote the urban economy of Vietnam urban system in the forthcoming period2019
The 15th International Asian Urbanization Conference “Urban futures: Critical transformations in Asian Cities” (AUC2019), Dec 2019
 30Nguyễn Quốc Toản (2020), Quản lý rủi ro: Bài học kinh nghiệm và giải pháp trong giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh)2020Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 66/2019, trang 65-68
 31Nguyễn Thị Thúy Hiên, Nguyễn Quốc Toản (2020), PPP cho phát triển đô thị  bền vững theo hướng tăng trưởng xanh2020Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 2/2020, trang 48-52
 32Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân, Trần Phương Nam, Nguyễn Thị Thúy Hiên (2020), Áp dụng sản xuất tinh gọn nhằm tăng cường công tác an toàn lao động trên công trường xây dựng2020Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 70/2020, trang 75-79
 33Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Hoài Nam, Trần Phương Nam, Đặng Thị Hồng Duyên (2020), Application of Building Information Modeling (BIM) for automatic integration of construction costs management information into 3D models in consideration of Vietnamese regulations
2020
Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), DOI: https://10.1088/1757-899X/869/6/062007
 34Nguyen Quoc Toan, Dao Thi Nhu (2020), Smart urban governance in smart city2020
Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/869/2/022021
 35Nguyen Quoc Toan*, Hoang Thi Khanh Van (2020), Risk assessment for construction contractors during project implementation2020
Real estate: economics, management. 2020; 1:87-92

For citation: Nguyen Quoc Toan, Hoang Thi Khanh Van. Risk assessment for construction contractors during project implementation. 

 36Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2020), Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp vật liệu cho nhà thầu xây dựng bằng phương pháp AHP2020

Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE (p-ISSN 2615-9058 và e-ISSN 2734-9489), Tập 14 số 3V tháng 7/2020

37
Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Văn Tâm, Đinh Thị Trang, Tạ Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiên, Khuất Diệu Huyền (2020), Nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam2020

Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 4/2020, trang 22-29

38
Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Nha Trang (2020), Phân tích đặc điểm vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 2/2019, trang 25-31

39
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Hồng Thái, Nguyễn Quốc Toản (2020), Thực trạng nhận thức về chuỗi cung ứng trong xây dựng ở Việt Nam2020Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 71/2020, trang 77-81
40
Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2020), Lựa chọn nhà cung cấp vật liệu cho nhà thầu xây dựng bằng phương pháp AHP2020Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE (p-ISSN 2615-9058 và e-ISSN 2734-9489), Tập 14 số 3V (7/2020), trang 149-162. DOI: https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(3V)-14
41
Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Văn Quý (2021), Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam2021Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE (p-ISSN 2615-9058 và e-ISSN 2734-9489), 15 (2V): 171–183. DOI: https://doi.org/10.31814/stce.nuce2021-15(2V)-13
42Nguyễn Thị Thúy Hiên, Nguyễn Quốc Toản*  (2021), Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý đô thị hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh tại thành phố Thái Nguyên2021Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 2/2021, trang 36-42
43
Nguyen Van Tam*, Nguyen Quoc Toan, Dinh Tuan Hai and Nguyen Le Dinh Quy (2021), Critical Factors Affecting Construction Labor Productivity: A Comparison between Perceptions of Project Managers and Contractors2021Cogent Business & Management ((ESCI, Q2); DOI: https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1863303; 8:1, 1863303
44
Nguyen Van Tam*, Nguyen Quoc Toan, Tran Ngoc Diep, Nguyen Le Dinh Quy (2021), Factors affecting adoption of building information modeling in construction projects: A case of Vietnam2021Cogent Business & Management ((ESCI, Q2); 8:1, DOI: https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1918848
45
Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Tuyet Dung, Nguyen Thi My Hanh (2021), 3D-BIM and 4D-BIM Models in Construction Safety Management2021Journal E3S Web of Conferences (FORM  2021), DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126302005
46
Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Dinh Phong, Nguyen Viet Huong, Nguyen Thi Tuyet Dung, Nguyen Tan Vinh (2021), Regulations on PPP contracts in Vietnam: Status Quos and Solutions2021Journal E3S Web of Conferences (FORM  2021), DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126305004

3.3. Sách chuyên khảo/ Giáo trình/ Tài liệu tham khảo đã được xuất bản

TTTÊN SÁCH CHUYÊN KHẢO/ GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢONĂM CÔNG BỐTÊN NHÀ XUẤT BẢNTÊN TÁC GIẢ/ NHÓM TÁC GIẢ
1Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 20132016Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-1892-8Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Hải, Đoàn Dương Hải
2Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng2017Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-1892-8Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản (đồng chủ biên), Nguyễn Tuyết Dung (2017)
3Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng2019Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-2719-7Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản (đồng chủ biên), Hoàng Thị Khánh Vân, Trương Tuấn Tú, Phạm Quang Thanh (2019)
4
Năng suất lao động trong xây dựng2021
Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-4512-2Đinh Tuấn Hải và Nguyễn Văn Tâm (Đồng chủ biên), Phạm Xuân Anh và Nguyễn Quốc Toản (2020)

3.3. Hướng dẫn khoa học

Mã sốĐề tàiSinh viên thực hiệnLớpGiải
KT-2015-04

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại Hà Nội

Đào Cư Hoàn

55QD2Giải Ba cấp trường;
Nguyễn Thị Hoài Thương55QD2
Nguyễn Thị Lan55QD2
Hoàng Thị Ngân55QD2
KT-2016-43

Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) vào quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

Nguyễn Văn Tâm56KT2Giải Nhất cấp trường;

Giải khuyến khích cấp Bộ (VIFOTEC)

Hoàng Thị Hải Yến57KT3
Hà Văn Kết56KD4
Trần Nhật Anh58BĐS
Nguyễn Quốc Khánh Tín58KT1
KT-2016-42Nghiên cứu biện pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà NộiĐào Thị Ngọc Mai56QD2

Giải Ba cấp trường

Nguyễn Thị Thu Trang56QD1
Nguyễn Quang Huy56QD1
Nguyễn Hưng Thịnh56QD2
KT-2017-01Nghiên cứu ứng dụng biểu đồ Ishikawa trong kiểm soát chất lượng công trình xây dựngĐàm Ngọc Du58KT2Giải Ba cấp trường
Phạm Bích Diệp58KT2
Phạm Thị Kiều Giang58KT2
KT-2018-12Gắn mã định mức, đơn giá hiện hành cho các bộ phận kết cấu thiết kế trong Revit để tự động hóa công tác bóc tách khối lượng và dự toánNguyễn Mạnh Cường59BDSGiải Nhì cấp trường
Lưu Hồng Đức59BDS
Trần Hữu Trung Kiên59BDS
Đào Thị Lân59BDS
Nguyễn Thị Phương59BDS
KT-2018-46Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện phần mềm lập dự toán chi phí giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựngĐặng Kim Chi59KT3Giải Ba cấp trường
Phạm Thị Ngọc Hà59KT3
Bùi Quang Huy59KT6
Nguyễn Thị Nguyên59KT6
KT-2019-05

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước: Vướng mắc, khó khăn và giải pháp khắc phục

Nguyễn Đăng Ngọc61KT6Giải Ba cấp trường
Vũ Thị Ngọc Lan61KT6
Nguyễn Thị Thu Huyền61KT6
Trịnh Quốc Bảo61KT6
Cao Minh Chiến61KTE
KT-2019-11

Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) để tự động hóa công tác lập dự toán xây dựng tại Việt Nam

Trần Ngọc Vĩnh61KT4

Giải Nhất cấp trường, Giải Ba cấp Bộ (VIFOTEC 2019)

Bùi Thị Phương Thủy61KT4
Cao Ngọc Phong61KT3
Bùi Thị Thuý Vân61KT4
Đỗ Thị Minh Hằng61KT4