GVC.TS Nguyễn Quốc Toản

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
GVC.TS NGUYỄN QUỐC TOẢN

Năm sinh: 1978

Vị trí công tác: Trưởng Bộ môn Tổ chức kế hoạch, Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

Bộ môn công tác: Bộ môn Tổ chức Kế hoạch, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng

Email: toannq@nuce.edu.vn

https://scholar.google.com.vn/citations?user=TwBrlvcAAAAJ&hl=vi

https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Toan33

 

  1. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

– Quản lý xây dựng

– Giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng

– Đô thị thông minh

  1. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

(Kê khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo thứ tự thời gian)

TT Tên đề tài nghiên cứu / lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu hoàn thiện chi tiết và chỉ dẫn thực hiện đề tài tốt nghiệp dạng thiết kế tổ chức thi công công trình đơn vị nhà cao tầng BTCT toàn khối, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 65-2010/KHXD 2010 Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu biện pháp ứng dụng thuyết “6 xich-ma” (six sigma) vào quản trị chất lượng ở các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 64-2010/KHXD 2010 Trường Tham gia
3 Phương pháp đánh giá lựa chọn phương án tổ chức thi công xây dựng công trình nhiều hạng mục, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 50-2012/KHXD 2012 Trường Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu giải pháp quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng dưới góc độ nhà thầu xây lắp, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 51-2016/KHXD 2016 Trường Tham gia
5 Giải pháp phát triển đô thị theo hướng xanh trong bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số: 130/2018/KHXD 2018 Trường Tham gia
6 Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường trọng điểm, Đại học Xây dựng, Mã số 228 – 2018/KHXD-TĐ 2019 Trường Chủ nhiệm

3.2. Các bài báo khoa học/ báo cáo hội nghị khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
 

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

1 Dao Thi Nhu, Do Tu Lan, Nguyen Quoc Toan (2013), Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn các công trình di sản ở Hà Nội (The community’s participation in urban architectural heritage conservation in Hanoi) 2013 International Sustainable Built Environment Conference ISBEC2013 (ISBN 978-604-82-3), Hanoi, Viet Nam, 3/2013
2 Nguyen Quoc Toan, Le Thi Hoai An, Nguyen Bao Ngoc (2014), Time delays causes in construction projects in Hanoi, Vietnam: Contractors’ perspectives 2014 International Conference “New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia, Yangon-Myanma, November 2014
3 Nguyen Quoc Toan, Dao Duc Cuong, Hoang Khanh Van (2014),  Nâng cao hiệu quả đầu tư dự án tái khai thác sử dụng chung cư cũ khu B Kim Liên – Bài học từ dự án thí điểm nhà ở cao tầng B4, B14 Kim Liên, 2014 International Conference Redevelopment of old department buildings into livable urban spaces, Hanoi-Vietnam 10/2014 (ISBN 978-604-82-1387-9)
4 Dao Thi Nhu, Nguyen Quoc Toan (2015), Identifying awareness, evaluation and community needs on the urban architectural heritage in Hanoi, contributing to heritage conservation, building the identity city 2015 The 3rd International Conference CIGOS 2015 on “Innovations in Construction”, ISBN 978-2-7466-7235-2, Paris, France, 11-12 May 2015
5
Nguyen Quoc Toan, Dao Thi Nhu (2019), Breakthrough to promote the urban economy of Vietnam urban system in the forthcoming period 2019
The 15th International Asian Urbanization Conference “Urban futures: Critical transformations in Asian Cities” (AUC2019), Dec 2019
  HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC
6 Nguyễn Quốc Toản (2011), Một số vấn đề về định giá bất động sản ở Việt Nam 2011 Hội thảo khoa học Đại học Xây dựng, tập IV
7 Tạ Thị Thu Hương, Nguyễn Quốc Toản, Phạm Văn Thành (2016), Xây dựng bộ chỉ số đô thị phát triển bền vững 2016 Tuyển tập Hội nghị Khoa học và công nghệ lần thứ 17 (ISBN 978-604-1983-3), Trường Đại học Xây dựng, trang 161-170
8 Đào Thị Như, Nguyễn Quốc Toản, Phạm Văn Thành (2018), PPP cho phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh 2018 Hội thảo “Phát triển đô thị xanh – thông minh và hợp tác công tư”, Bộ Xây dựng-Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị-UN Habitat- KRIHS- KICT
9
Đào Thị Như, Nguyễn Quốc Toản (2019), Breakthroughs to improve urban quality in Vietnam 2019
International Conference on Architecture and Civil Engineering 2019 (ICACE 2019),  Hanoi Architectural University (HAU), Vietnam, 16th September 2019
 

BÀI BÁO KHOA HỌC

1 Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Huy Thanh (2012), Kiểm soát thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo phương pháp quản lý giá trị thu được (EVM) 2012 Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 09/2012, trang 58-60
2 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2013), Cơ sở khoa học ứng dụng phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo trong đánh giá phương án tổ chức thi công của nhà thầu 2013 Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 10/2013, trang 108-110
3 Nguyễn Huy Thanh, Nguyễn Quốc Toản, Đặng Thị Dinh Loan (2013),  Lãng phí trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng dưới góc nhìn lập tiến độ và quản lí thực hiện tiến độ xây dựng không tốt 2013 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 04/2013, trang 27-30
4 Nguyễn Quốc Toản, Đào Đức Cường, Hoàng Thị Khánh Vân (2014),  Nâng cao hiệu quả đầu tư  – Kinh nghiệm từ dự án thí điểm B4, B14 Kim Liên,  2014 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, (ISSN 0868-3768), số 10-11/2014, trang 32-35
5 Hoàng Thị Khánh Vân, Nguyễn Quốc Toản (2015), Các đặc điểm của doanh nghiệp xây dựng trong quân đội  ảnh hưởng đến quản trị tài chính của doanh nghiệp, 2015 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 03/2015, trang 43-47

 

6 Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản (2015), Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động giám sát, dự án đầu tư xây dựng, 2015 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 4/2015, trang 26-29
7 Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Quốc Toản, Sử Văn Hoài (2016), Các nhân tố tác động và vai trò của Nhà nước ảnh hưởng tới sự thành công của mô hình đối tác công tư PPP trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 2016 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2016, trang 04-09
8 Hoàng Thị Khánh Vân, Nguyễn Quốc Toản (2016), Một số vấn đề chưa thống nhất và chưa đầy đủ trong các văn bản pháp lý về hợp đồng xây dựng 2016 Tạp chí Người Xây dựng (ISSN 0866-8531), số tháng 03&4/2016, trang 19-23
8 Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Văn Tâm, Thiều Thị Thanh Thúy (2016), Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) vào quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình 2016 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 2/2016, trang 21-27
10 Lê Đình Linh, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Hồng Hải, Vũ Kiên Cường (2016), Sử dụng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo để ước lượng thời gian dự phòng khi lập tiến độ thi công xây dựng 2016 Tạp Chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ISSN 1859-9058), Số 29/06-2016, trang 63-67
11 Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản, Tô Thị Hương Quỳnh (2016), Sử dụng chỉ tiêu NPV, NAV và NFV trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư 2016 Tạp Chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ISSN 1859-9058), Số 29/06-2016, trang 8-12
12 Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2016), Phân tích ưu nhược điểm của các phương thức thực hiện dự án hiện nay trên quan điểm quản lý tổng thể dự án 2016 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 4/2016, trang 4-9 
13 Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2017), Một số vấn đề về thất thoát lãng phí trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện nay  2017 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2017, trang 28-35
14 Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản (2017), Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội 2017 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 3/2017, trang 27-36
15 Nguyễn Quốc Toản (2018), Đánh giá về quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam 2018 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2018, trang 14-21
16 Dao Thi Nhu, Nguyen Quoc Toan (2018), Gentrifications in Hanoi city inner: Characteristics, causes and solutions? 2018 Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) (ISSN 1859-2996), Vol 11, No 2/3-2018, pages 63-67; DOI: https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(3)-09
17 Nguyễn Quốc Toản, Trần Phương Nam (2019), Một số vấn đề về đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước trong giai đoạn chuẩn bị dự án 2019 Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 62-63/2019, trang 65-68
18 Nguyễn Quốc Toản (2019), Vướng mắc, khó khăn về quy định pháp luật trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước: Nguyên nhân và giải pháp 2019 Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2019, trang 25-31
19 Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Ngọc Vĩnh (2019), Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình để tự động hóa công tác lập dự toán phục vụ quản lý chi phí xây dựng tại Việt Nam 2019
Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 3/2019, trang 27-34
20 Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2019), Thực trạng lựa chọn nhà cung cấp vật liệu của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam 2019
Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 10/2019, trang 108-110
21
Nguyen Quoc Toan, Dao Thi Nhu (2019), Breakthrough to promote the urban economy of Vietnam urban system in the forthcoming period 2019
The 15th International Asian Urbanization Conference “Urban futures: Critical transformations in Asian Cities” (AUC2019), Dec 2019 (SCOPUS indexed of Springer Nature)
22
Nguyen Quoc Toan, Hoang Thi Khanh Van, Giap Thi Hong Ngan, Tran Van Nam (2019), Rào cản áp dụng sản xuất tinh gọn để giảm thiểu tai nạn lao động trong xây dựng 2019
Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 12/2019, trang 108-113
23 Nguyen Quoc Toan, Hoang Thi Khanh Van, Giap Thi Hong Ngan, Tran Van Nam (2019), Rào cản áp dụng sản xuất tinh gọn để giảm thiểu tai nạn lao động trong xây dựng 2019
Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 12/2019, trang 108-113
24 Nguyễn Quốc Toản (2020), Quản lý rủi ro: Bài học kinh nghiệm và giải pháp trong giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) 2020 Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 66/2019, trang 65-68
25 Nguyễn Thị Thúy Hiên, Nguyễn Quốc Toản (2020), PPP cho phát triển đô thị  bền vững theo hướng tăng trưởng xanh 2020 Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 2/2020, trang 48-52
26 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân, Trần Phương Nam, Nguyễn Thị Thúy Hiên (2020), Áp dụng sản xuất tinh gọn nhằm tăng cường công tác an toàn lao động trên công trường xây dựng 2020 Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 70/2020, trang 75-79
27
Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Hoài Nam, Trần Phương Nam, Đặng Thị Hồng Duyên (2020), Application of Building Information Modeling (BIM) for automatic integration of construction costs management information into 3D models in consideration of Vietnamese regulations
2020
XXIII International Scientific Conference on Advances In Civil Engineering CONSTRUCTION THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENT (FORM2020), Vietnam, 23-26 September 2020, Hanoi, Vietnam
Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) indexed by: Scopus, EI Compendex and Inspec (https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X)
28
Nguyen Quoc Toan, Dao Thi Nhu (2020), Smart urban governance in smart city 2020
XXIII International Scientific Conference on Advances In Civil Engineering CONSTRUCTION THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENT (FORM2020), Vietnam, 23-26 September 2020, Hanoi, Vietnam
Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) indexed by: Scopus, EI Compendex and Inspec (https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X)
29
Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2020), Risk assessment for construction contractors during project implementation
2020
For citation: Nguyen Quoc Toan, Hoang Thi Khanh Van. Risk assessment for construction contractors during project implementation. Real estate: economics, management. 2020; 1:87-92.
30
Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2020), Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp vật liệu cho nhà thầu xây dựng bằng phương pháp AHP 2020

Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE (p-ISSN 2615-9058 và e-ISSN 2734-9489), Tập 14 số 3V tháng 7/2020

3.3. Sách chuyên khảo/ Giáo trình/ Tài liệu tham khảo đã được xuất bản

TT TÊN SÁCH CHUYÊN KHẢO/ GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂM CÔNG BỐ TÊN NHÀ XUẤT BẢN TÊN TÁC GIẢ/ NHÓM TÁC GIẢ
1 Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013 2016 Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-1892-8 Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Hải, Đoàn Dương Hải
2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng 2017 Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-1892-8 Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản (đồng chủ biên), Nguyễn Tuyết Dung (2017)
3 Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng 2019 Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-2719-7 Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản (đồng chủ biên), Hoàng Thị Khánh Vân, Trương Tuấn Tú, Phạm Quang Thanh (2019)

3.3. Hướng dẫn khoa học

Mã số Đề tài Sinh viên thực hiện Lớp Giải
KT-2015-04

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại Hà Nội

Đào Cư Hoàn

55QD2 Giải Ba cấp trường;
Nguyễn Thị Hoài Thương 55QD2
Nguyễn Thị Lan 55QD2
Hoàng Thị Ngân 55QD2
KT-2016-43

Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) vào quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

Nguyễn Văn Tâm 56KT2 Giải Nhất cấp trường;

Giải khuyến khích cấp Bộ (VIFOTEC)

Hoàng Thị Hải Yến 57KT3
Hà Văn Kết 56KD4
Trần Nhật Anh 58BĐS
Nguyễn Quốc Khánh Tín 58KT1
KT-2016-42 Nghiên cứu biện pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Đào Thị Ngọc Mai 56QD2

Giải Ba cấp trường

Nguyễn Thị Thu Trang 56QD1
Nguyễn Quang Huy 56QD1
Nguyễn Hưng Thịnh 56QD2
KT-2017-01 Nghiên cứu ứng dụng biểu đồ Ishikawa trong kiểm soát chất lượng công trình xây dựng Đàm Ngọc Du 58KT2 Giải Ba cấp trường
Phạm Bích Diệp 58KT2
Phạm Thị Kiều Giang 58KT2
KT-2018-12 Gắn mã định mức, đơn giá hiện hành cho các bộ phận kết cấu thiết kế trong Revit để tự động hóa công tác bóc tách khối lượng và dự toán Nguyễn Mạnh Cường 59BDS Giải Nhì cấp trường
Lưu Hồng Đức 59BDS
Trần Hữu Trung Kiên 59BDS
Đào Thị Lân 59BDS
Nguyễn Thị Phương 59BDS
KT-2018-46 Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện phần mềm lập dự toán chi phí giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng Đặng Kim Chi 59KT3 Giải Ba cấp trường
Phạm Thị Ngọc Hà 59KT3
Bùi Quang Huy 59KT6
Nguyễn Thị Nguyên 59KT6
KT-2019-05

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước: Vướng mắc, khó khăn và giải pháp khắc phục

Nguyễn Đăng Ngọc 61KT6 Giải Ba cấp trường
Vũ Thị Ngọc Lan 61KT6
Nguyễn Thị Thu Huyền 61KT6
Trịnh Quốc Bảo 61KT6
Cao Minh Chiến 61KTE
KT-2019-11

Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) để tự động hóa công tác lập dự toán xây dựng tại Việt Nam

Trần Ngọc Vĩnh 61KT4

Giải Nhất cấp trường, Giải Ba cấp Bộ (VIFOTEC 2019)

Bùi Thị Phương Thủy 61KT4
Cao Ngọc Phong 61KT3
Bùi Thị Thuý Vân 61KT4
Đỗ Thị Minh Hằng 61KT4